• Thi?t b? và k? thu?t ch?n nu?i
     • Thi?t b? và k? thu?t ch?n nu?i gia c?m
     • C?ng trình k?t c?u thép
     • k? thu?t b?o v? m?i tr??ng
     01
     Thi?t b? và k? thu?t ch?n nu?i
     Huali cung c?p h? th?ng thi?t b? ch?n nu?i hoàn ch?nh, bao g?m thi?t b? và k? thu?t cho ?n t? ??n...
     02
     Thi?t b? và k? thu?t ch?n nu?i gia c?m
     Huali cung c?p tr?n b? gi?i pháp hoàn ch?nh cho k? thu?t thi?t b? ch?n nu?i gà th?t, v?t và gà ??. H...
     03
     C?ng trình k?t c?u thép
     Cung c?p các gi?i pháp h? th?ng t?t nh?t cho ngành ch?n nu?i toàn c?u, t?o ra giá tr? h? th?ng cho k...
     04
     k? thu?t b?o v? m?i tr??ng
     Cung c?p các gi?i pháp h? th?ng t?t nh?t cho ngành ch?n nu?i toàn c?u, t?o ra giá tr? h? th?ng cho k...
     EPC Xay d?ng giá tr? h? th?ng
     HUALI cung c?p cho khách hàng d?ch v? tích h?p bao g?m: t? v?n, thi?t k?, s?n xu?t, ki?m soát ch?t l??ng, cung c?p thi?t b?, ?ào t?o, l?p ??t và v?n hành d? án.
     • T? v?n
     • thi?t k?
     • xay d?ng
     • ch? t?o
     • v?n chuy?n
     • l?p ??t
     • v?n hành ch?y th?
     • ?ào t?o
     • d?ch v?
     Nh?ng ví d? thành c?ng
     Success Case
     新聞資訊
     Tin t?c
     服務支持
     H? tr? d?ch v?
     Cung c?p cho khách hàng d?ch v? h? tr? sau bán hàng 24 gi? (khai báo h?ng hóc, s?a ch?a thi?t b?), d?ch v? t? v?n chính sách, d?ch v? khi?u n?i c?a ng??i tiêu dùng và d?ch v? góp y c?a ng??i tiêu dùng.
     0519-68219888
     Các d?ch v? giá tr? gia t?ng
     N?ng l?c c?nh tranh c?t l?i c?a EPC ???c xay d?ng và th?i gian xay d?ng ???c rút ng?n 20%
     • T? v?n và chia s? kinh nghi?m
     • Ch?n nu?i và ?ào t?o qu?n ly
     • Qu?n ly theo d?i d? án
     • D?ch v? ph? ki?n
     • ?ào t?o tr?c ti?p
     ??i tác trong n??c
     ??i tác qu?c t?
     Hotline phòng kinh doanh:
     • 19802511917 18094440397
     欧洲杯体彩竞赛